Gecontracteerde zorgverzekeraars 2017

 

In het kort: Gecontracteerde zorgverzekeraars:

Informeert u zelf bij uw verzekering!

Geen contracten met:

Menzis (gezien hun voorwaarden). Zie hieronder wat dan de vergoeding kan zijn.

Tarieven: standaard volgens NZA
Voor zelf betalende patienten/clienten geldt max. € 135,- per sessie van 50 minuten, of in overleg.

De maximale wachttijd voor intake is 3 weken en voor behandeling 6 weken.

 

Werkwijze

Voor wie? 

Wij bieden second opinion, behandeling en advies voor personen vanaf 18 jaar.

Aanmelding
U kunt zich, uitsluitend na verwijzing door uw huisarts, op werkdagen tussen 18.30- 19.00 uur telefonisch of per e-mail aanmelden.

Spoed aanmeldingen
Alleen een erkende verwijzer kan een spoedaanmelding doen.

Telefonisch contact
Indien u door uw huisarts wordt verwezen, is er meestal al overleg geweest met de hulpverlener naar wie u wordt verwezen. 
Wij maken binnen 3 weken een eerste afspraak met u. Indien nodig kan, uitsluitend na overleg tussen uw huisarts en de behandelaar, binnen een tot enkele dagen een eerste gesprek plaats vinden.

Eerste gesprek
In dit gesprek maken we kennis met elkaar en worden uw klachten in kaart gebracht. Dit gesprek duurt 3 kwartier tot een uur.
Na dit gesprek is meestal voldoende duidelijk wat er aan de hand is en wordt, in overleg met u, een voorlopig behandelplan opgesteld en worden verdere afspraken gemaakt.

Advies 
Als uw verwijzer vraagt om een consult, kan een eenmalig gesprek voldoende zijn om te komen tot een advies over medicatie of verdere behandeling. Vaak wordt dan nog een controle-afspraak gemaakt.

Aanvullend onderzoek
Vaak kan na het eerste gesprek een begin met de behandeling worden gemaakt. 
Soms is aanvullend onderzoek noodzakelijk. In een of enkele gesprekken wordt, samen met u, nader bekeken wat de oorzaak van uw klachten is. Daarbij wordt gekeken naar uw leef- en werksituatie, uw verleden, uw familiesysteem en ook uw wel/ niet spirituele-religieuze zienswijze op het leven. De bedoeling van dit aanvullende onderzoek is om de dieper liggende oorzaken van uw huidige klachten op te sporen en te helpen oplossen en herhaling ervan in de toekomst te voorkomen. Een psychodiagnostisch onderzoek kan nodig zijn.
Wij besteden ook aandacht aan uw lichamelijk welbevinden. Zo nodig zorgen wij voor aanvullend lichamelijk onderzoek of voor een verwijzing, waarbij ook complementaire geneeswijzen zinvol kunnen zijn . Ook laten wij regelmatig laboratorium onderzoek verrichten.

Behandeling
Afhankelijk van uw klachten en de bevindingen wordt, steeds in overleg met u, besloten hoe het verdere behandeltraject zal verlopen met de diverse mogelijkheden die de praktijk biedt.
Medicatie kan eventueel onderdeel zijn van dit behandeltraject.

Duur
De duur van de behandeling hangt af van de aard van uw klachten, de gekozen behandeling en het resultaat. Wij vinden het belangrijk dat de behandeling zo efficiënt mogelijk verloopt. Vanzelfsprekend wordt daarbij rekening gehouden met uw wensen.

Tussentijds contact
We hechten er veel waarde aan om u zo snel mogelijk van uw klachten af te helpen. Soms is het echter nodig om tussen gesprekken overleg met uw behandelaar te hebben. Aarzel dan niet om te bellen of te e-mailen.

- Kosten

De diensten verleend door de praktijk van Integrale Psychiatrie Helvoirt worden in principe vergoed binnen het basispakket van uw zorgverzekering. Hieronder vindt u meer specifieke informatie, als u nog vragen heeft overleg dan met uw behandelaar en controleer uw verzekeringspolis. 
In 2014 is de GGZ opgesplitst in Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en de specialistische GGZ (SGGZ). De GBGGZ wordt vanuit de huisartsenpraktijk verzorgd waarbij uw huisarts samenwerkt met andere eerstelijnshulpverleners, zoals de Praktijk Ondersteuner Huisartsen GGZ (POH GGZ) en de eerstelijnspsychologen. De SGGZ, waartoe psychiaters en psychotherapeuten behoren, wordt ook wel de tweedelijns psychiatrie genoemd en is enkel via verwijzing door de huisarts bereikbaar.

Psychiaters en Psychotherapeuten vallen onder eenzelfde vergoedingssystematiek de dbc-systematiek (zie hieronder de paragraaf over dbc´s) dat ook afhankelijk is van de contracten die wij met de zorgverzekeringsmaatschappijen hebben gesloten, controleer uw verzekeringspolis
Wij sluiten met elke zorgverzekeringsmaatschappij afzonderlijk al dan niet een contract af. Per verzekeringsmaatschappij én per soort polis ontstaan daardoor verschillen in de vergoedingen. 
Hier noemen we een aantal voorbeelden van verschillen tussen zorgverzekeraars. Van sommige verzekeraars is een beperkt budget verkregen zodat aan het eind van het jaar de vraag is of we nog zorg kunnen leveren . Vraag er zelf naar!

 

In 2016 bedraagt het wettelijke eigen risico voor de gehele gezondheidszorg € 385,00.

 

De zorgverzekeringswet voorziet niet meer in vergoeding van de gemiste afspraken. U krijgt een rekening van uw behandelaar voor de niet benutte tijd. Indien u niet op tijd (korter dan 1 werkdag) afzegt, zullen de kosten bij u in rekening worden gebracht conform de afspraken daarover met uw behandelaar.

Diagnose Behandel Combinatie (DBC)

Voor de tweedelijns psychiatrie (psychotherapie en psychiatrie) is er een systeem van Diagnose Behandel Combinaties (DBC´s). DBC´s zijn de eenheid van verrekening tussen behandelaren en zorgverzekeringsmaatschappijen. Per diagnose is de benodigde behandelduur bepalend voor de prijs van de DBC. Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.zorgwijzer.nl/faq/veranderingen-in-de-zorg. De tarieven voor 2016 vindt u hier.

Onverzekerd of Restitutiepolis

Indien wij geen contract met uw zorgverzekeraar hebben afgesloten, ontvangt u aan het einde van uw behandeling of na een jaar een rekening. Wij hanteren daarbij de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). U dient deze rekening aan uw behandelaar te voldoen. U kunt uw rekening naar uw zorgverzekeraar sturen; afhankelijk van uw verzekeringspolis (natura- of restitutiepolis) krijgt u tussen de 60 en 100% vergoed. Houdt er wel rekening mee dat uw behandeling met het wettelijk eigen risico en eigen bijdrage verrekend kan worden.

Voor diensten aan Bedrijven, Arbodiensten en Verzekeraars zijn aangepaste honoraria op aanvraag beschikbaar. Ook zullen wij u dan de leveringsvoorwaarden ter hand stellen.

- Uw Rechten

Reglementen

Het wettelijk vereiste privacy- en klachtreglement, zijn van kracht. Op aanvraag kunt u deze inzien.

Privacy

Uw behandelaar is ingeschreven in het BIG-register en is als zodanig gehouden aan het (medisch) beroepsgeheim. Dat betekent dat alles wat u met hem of haar bespreekt strikt vertrouwelijk is.

Een uitzondering hierop is de berichtgeving aan uw huisarts of medisch specialist, die u naar de psychiater verwezen heeft. Als u dat niet wenst dan dient u dit expliciet aan te geven waarna dat niet zal gebeuren.
Uw ziektekostenverzekering of het Zorgkantoor krijgt administratieve gegevens en soms een diagnose, de zgn DBC-registratie (dit is een wettelijke verplichting), nooit behandelgegevens. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit kenbaar maken. Voor elke andere berichtgeving, elk ander overleg met andere behandelaren dan uw verwijzer, wordt vooraf uw toestemming gevraagd. 
Uw huisarts en uw verwijzer worden door ons geïnformeerd aan het begin, tijdens en aan het eind van de behandeling. Als u niet wilt dat deze voor de gezondheidszorg noodzakelijke informatie wordt verstrekt dan moet u dit uitdrukkelijk bij uw behandelaar kenbaar maken.
Van uw behandeling worden aantekeningen bijgehouden in een dossier. Dit dossier wordt op zodanige wijze opgeborgen dat het nooit voor derden toegankelijk is.
Alleen rechtstreeks bij uw behandeling betrokken hulpverleners hebben toegang tot uw gegevens, allen hebben een geheimhoudingsplicht.
U hebt recht op inzage in en kopieën van uw dossier. Desgewenst kunt u uw dossier laten vernietigen. Het dossier dient tenminste vijftien jaar bewaard te worden, tenzij u dat anders wenst en aan ons kenbaar maakt.
Geschillen
Bij geschillen en conflicten verzoeken we u deze eerst met ons te bespreken. Leidt dat niet tot overeenstemming dan zijn wij onderworpen aan de klachtencommissie van de Vereniging van Vrijgevestigde Psychiaters in ´s-Hertogenbosch e.o. 
Indien gewenst zal uw behandelaar u klachtenreglement ter beschikking stellen en u het adres van de klachtencommissie geven.
U kunt zich eventueel ook wenden tot de Regionale Inspectie voor de Geestelijke Gezondheidszorg of een beroep doen op het Tuchtrecht.